Auction Sniper

Automated Sniping for eBay Auctions

Villkor och regler

Community-riktlinjer

Auction Sniper webplatsen är förmedlad till dig genom Auction Sniper. Auction Sniper och deras affärspartners tillhandahåller sina tjänster på följande villkor, termer och regler. Detta innebär att när du använder Auction Sniper eller någon tjänst som är kopplat med densamma, är tvungen att följa dess regler, riktlinjer, policy, lagar och termer. Auction Sniper förbehåller sig rätten att ändra dessa regler, riktlinjer, policy, lagar och termer. Genom att du använder dig av Auction Sniper eller Auction Snipers webplatser ingår du ett avtal som innefattar alla dessa regler, riktlinjer, policy, lagar och termer.

Rättsliga kungörelser

Copyright
Allt innehåll på denna website såsom; text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp och mjukvara ägs av Auction Sniper eller dess skapare och är skyddade av USA och dess internationella upphovsrättslagar. Samlingen ( arrangemanget och sammansättning) av allt innehåll på denna website tillhör Auction Sniper och är skyddade av USA och dess internationella upphovsrättslagar. All programvara som används på denna website ägs av Auction Sniper eller dess programleverantör och är skyddade av USA och dess internationella upphovsrättslagar. Innehållet och dess mjukvara på denna webplats kan användas för kommersiellt bruk eller för marknadsföringssyfte. All annan användning såsom reproduktion, modifikation, distribution, överlåtelse, nytt offentligörande eller skyltning av innehållet på denna website är strikt förbjudet.

Varumärken
Auction Sniper, AuctionSniper och Auction Sniper logotypen, är varumärken som tllhör Auction Sniper, i USA och i andra länder får inte Auction Snipers varumärke användas för att kopplas ihop med andra produkter eller tjänster som inte är Auction Snipers, Varumärket får inte heller användas för att skapa förvirring bland kunder genom att nedvärdera eller misskreditera Auction Sniper. Andra varumärken eller firmanamn tillhör vederbörande ägare.

Nyttjande av denna webplats
Denna webplats eller delar av den får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, återskapas, eller på något sätt utnyttjas för kommersiellt bruk om det inte först är godkänt av Auction Sniper. Auction Sniper och deras samarbetspartners förbehåller sig rätten att vägra service, avsluta konton, och/eller avbryta uppdrag om Auction Sniper anser att kundens uppförande överträder tillämpad lag eller på något sätt skadar Auction Sniper och deras samarbetspartners.

Upphovsrätt
Auction Sniper och deras samarbetspartners respekterar upphovsrätten till andras verk. Om du anser att ditt arbete eller dina ideér har kopierats, och om det strider mot upphovsrättslagen, var god följ våra kungörelser och förfaringssätt för göra anspråk på upphovsrättsöverträdelser nedan.

Inget ansvar för tjänster
Du förstår och godkänner att Auction Sniper inte kan garantera dina placeringar av bud på eBay. Auction Sniper gör allt som står i deras förfogande för att garantera bästa möjliga prestanda av deras tjänster, men många faktorer kan påverka så att ditt bud inte fullföljs. Auction Sniper avsäger sig allt ansvar för bud levererade men inte placerade på eBay.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
DENNA WEBSITE TILLHANDAHÅLLS AV Auction Sniper MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FEL. Auction Sniper GER INGA FULLMAKTER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT NÄR DET GÄLLER BRUK, INFORMATION, INNEHÅLL ELLER PRODUKTER RÖRANDE DENNA WEBSITE. MED HJÄLP AV TILLÄMPAD LAG AVSÄGER Auction Sniper SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT. Auction Sniper ÄR INTE ANSVARIGA PÅ NÅGOT SÄTT FÖR SKADOR SOM KAN UPPKOMMA GENOM BRUK AV DENNA WEBSITE. DET INKLUDERAR INDIREKTA OCH TILLFÄLLIGA SKADOR SAMT SKADOR SOM KAN UPPSTÅ I EFTERHAND.

Tillämplig lag
Den här wesiten är skapad och kontrollerad av Auction Sniper i the State of California, USA. Lagarna i State of California täcker friskrivningar, termer och avtalsvillkor, utan påverkan från internationell privaträtt. Vi förbehåller oss rättigheten att göra ändringar på denna website och dess friskrivningsklausuler, termer och avtalsvillkor när som helst.

Länkar till websiter för tredje part
Auction Sniper och dess medlemssiter som innehåller länkar till andra webplatser ("Länkade siter"). De länkade webplatserna kontrolleras inte av Auction Sniper och Auction Sniper är inte ansvarig för innehållet från dessa länkade siter. När du klickar på länkar inom e-post från denna sida, till olika handlare och köper, kan det leda till att denna webbplats tjänar en provision. Affiliateprogram och anslutningar inkluderar, men är inte begränsade till, eBay Partner Network.

Inget olagligt eller otillåtet bruk
Som villkor att du använder Auction Sniper och dess medlemswebsiter intygar du att du inte använder Auction Sniper och dess medlemswebsiter för skadligt, olagligt eller otillåtet bruk. Du får inte använda Auction Sniper eller dess medlemssiter för att på något sätt tillföra skada, överbelasta eller göra Auction Sniper och dess medlemssiter obrukbara. Du får inte anförskaffa eller försöka att anförskaffa material eller information genom avsiktliga medel på Auction Sniper eller deras medlemssiter. Auction Sniper förbehåller sig rätten att vid vilken tidpunkt som helst öppet redovisa nödvändig information för att tillgodose tillämpade lagar , regleringar, domstolsprocesser eller statliga förfrågningar, eller att redigera, vägra att posta eller ta bort information eller materials, i helhet eller delvis genom Auction Snipers exklusiva ensamrätt.

Material tilhandahållet Auction Sniper eller postat till Auction Snipers medlemssiter
Auction Sniper och dess medlemmar gör inte anspråk på äganderätt på det material du förser Auction Sniper med (inkluderar feedback och förslag) eller postar, laddar upp, matar in eller lämnar in till Auction Sniper eller dess tillhörande tjänster. Likväl, genom att posta, ladda upp, mata in, eller förse Auction Sniper med material och om du godkänner din underkastelse gentemot Auction Sniper och deras tredje parter ger du de tillåtelse att använda detta för deras affärverksamhet, internetaffärsverksamhet inkluderat, att utan begränsningar ha rätten att: kopiera, distribuera, publicera, visa, offentligöra, reproducera, ändra, översätta och förbättra detta material. Auction Sniper är inte skyldiga att ersätta dig för detta material och Auction Sniper är under inga omständighter skyldiga att posta eller använda något av detta material. Genom att posta, ladda upp, mata in, förse eller framlägga material, garanterar och representerar du det som din ägodel.

Tillgänglig mjukvara på Auction Sniper och dess partnersiter
Mjukvara som gör det möjligt att ladda ner ifrån Auction Sniper Websiter, ("Software") är upphovsrättskyddat av Auction Sniper, Inc. och/eller deras leverantörer. Din användning är reglerat av de termer som slutanvändaren godkänt genom licensavtalet. Du får inte installera eller använda mjukvara som har en medföljande eller ett inkluderande licensavtal om du inte läser igenom detta licensavtal och går med på dess villkor. För alla mjukvaraor som inte har en medföljande licenser, upplåter Auction Sniper härmed en personlig licens till dig, som användare av mjukvaran för betraktande och annars vid nyttjande av Auction Sniper Websiten är det i överensstämmelse med dessa avtalsvillkor, och du får inte på något sätt göra intrång på upphovsrätten eller varumärket. All mjukvara ägs av Auction Sniper och/eller deras leverantörer är skyddade av upphovrättsliga lagar och internationella avtal. All reproduktion eller redistribution av mjukvararn är strikt förbjudet enligt lag, och kan resultera i hårda civila och rättsliga viten. Överträdelser kommer åtal att väckas emot. UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE, KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV MJUKVARAN TILL EN ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR FRAMTIDA REPRODUKTION ELLER REDISTRIBUTION ÄR STRÄNGT FÖRBJUDET. MJUKVARAN ÄR SKYDDADE AV DESSA TERMER FÖR LICENSINNEHAVAREN. Du tillstår att mjukvaran, och all medföljande dokumentation och/eller den tekniska informationen, är föremål för tllämpade exportlagar och regler för USA. Du går emd på att inte exportera eller återexportera mjukvaran, direkt eller indirekt, till alla länder som är förmål för USA:s exportrestriktioner.

Avgifter och betalning
Auction Sniper förbehåller sig rättigheterna att ta avgifter för vissa tjänster, likväl transaktionsavgifter baserade på vissa avslutade transaktioner för bruk av tjänsten. Auction Sniper förbehåller sig rättigheterna att ändra på dessa avgifter när som helst, utan förvarning.

Anslag and förfaringssätt för att göra anspråk på upphovsrättsliga intrång
Om du tror att ditt arbetete har blivit kopierat på ett sätt som strider emot de upphovsrättsliga lagarna, var god förse Auction Snipers copyrightagent med den nedskrivna informationen nedan. Var god att uppmärksamma att denna proceduren endast är till för att exklusivt meddela Auction Sniper att ditt upphovsrättsskyddade material har kränkts. Kontakta oss på copyright@auctionsniper.com.
  • En elektronisk eller fysisk signatur av en person behörig att agera i det upphovsrättsskyddade materialets tjänst;
  • En beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbetet som du hävdar din rätt till;
  • En beskrivning på var materialet är lokaliserat på webplatsen, inkluderat det listade IDnummret om det är möjligt;
  • Din adress, telefonnummer, och epostadress;
  • Ett utlåtande av dig att du i god tro anser att materialet inte är godkänt av dess upphovsrättsliga ägare, dess agent eller lag;
  • Ett utlåtande av dig, gjort med din vetskap om riskerna med mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är den upphovsrättsliga ägaren eller godkänd att agera i den upphovsrättsliga ägarens tjänst.

Promotional Offers
Auction Sniper reserves the right to discontinue a promotional offer at any time. Free snipes awarded to users based on money deposited will remain free as long as the deposit is on file. If a refund is requested after the free snipe has been used and redeemed, the user will be refunded their deposit amount minus the cost of the free snipe. Rules of promotional offers are subject to change at any time.